Všeobecné obchodné podmienky pre obchodníkov

Tieto zmluvné podmienky v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení upravujú časť právneho vzťahu medzi DC a Obchodníkom súvisiacim so spoluprácou medzi DC a Partnerom v rámci eLounge.sk.

1. Definície pojmov

1.1 DC – spoločnosť Diners Club CS, s.r.o., IČO : 35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vl.č. 18227/B, so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, DIČ: 2021397367, IČ DPH: SK2021397367;

1.2 Držiteľ – Žiadateľ/Spolužiadateľ o vydanie Karty, ktorý je oprávnený na základe zmluvného vzťahu s DC používať Kartu za účelom vykonávania platobných transakcií;

1.3 eLounge.sk – internetový portál dostupný pod doménovým menom www.elounge.sk, ktorý je prevádzkovaný DC za účelom poskytovania informačných služieb pre Držiteľov a iných užívateľov portálu o internetových obchodníkoch akceptujúcich Karty, o ich obchodných podmienkach a sortimente;
1.4 Karta – akákoľvek kreditná karta Diners Club;
1.5 MINET – spoločnosť MINET s.r.o., so sídlom: L.Svobodu 46, 976 32 Badín, Slovensko, IČO: 44325894, DIČ: 2022659397, IČ DPH: SK2022659397, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 15212/S oddiel: Sro, ktorá prevádzkuje portálu NAJNÁKUP.SK, ktorý umožňuje vyhľadávanie tovaru, porovnávanie cien, hodnotenie internetových obchodov a produktov a ktorá je subdodávateľom DC v súvislosti s funkciami cenového porovnávača na internetovom portáli eLounge.sk
1.6 Partner – Zmluvný partner prevádzkujúci internetový obchod, ktorý postupom uvedeným v týchto Podmienkach uzavrie s DC zmluvu, ktorej obsah je definovaný v týchto Podmienkach;
1.7 Služby – propagačné služby, ktoré DC poskytuje Partnerovi na základe Zmluvy.
1.8 Zmluva – zmluvný vzťah uzavretý medzi Partnerom a DC postupom a za podmienok uvedených v týchto Podmienkach, ktorého obsahu je určený týmto dokumentom;
1.9 Zmluvný partner – fyzická alebo právnická osoba, s ktorou je DC v priamych alebo nepriamych zmluvných vzťahoch, na základe ktorých jej Diners Club uhrádza platby za tovar a/alebo služby vykonané Držiteľmi prostredníctvom Kariet;

2. Registrácia Partnera a uzavretie Zmluvy

2.1 Registrácia sa vykonáva prostredníctvom registračného formulára dostupného na eLounge.sk. Aby bola registrácia úspešná je obchodník povinný vyplniť pravdivo a úplne v rámci registračného formulára všetky údaje, ktoré DC označilo ako povinné. Partner je povinný bezodkladne vykonať úpravu povinných údajov, ako aj iných údajov, ktoré vyplnil v rámci registračného formulára, pokiaľ prišlo po registrácií k ich zmene.
2.2 Registráciou (vyplnením registračného formulárom, súhlasom s Podmienkami, potvrdením voľby registrovať a zaslaním potvrdzujúcej správy zo strany DC) vznikne medzi Partnerom a DC v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v písomnej forme zmluvný vzťah, na základe ktorého DC bude zabezpečovať propagáciu Partnera v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto Podmienkach.
2.3 Na uzavretie Zmluvy neexistuje právny nárok. Prípadný Partner berie na vedomie, že registrovať sa postupom uvedeným v týchto Podmienkach a uzavrieť Zmluvu je možné výlučne v situácií, pokiaľ prevádzkuje internetový obchod a súčasne je Zmluvný partner, t.j. akceptuje pri nákupe za tovary/pri poskytovaní služieb v rámci internetového obchodu Karty DC.
2.4 Pokiaľ v čase registrácie podľa týchto Podmienok a uzavretia Zmluvy medzi DC a Partnerom, Partner nemá uzavretú zmluvu so spoločnosťou MINET a nie je registrovaný v systéme NAJNAKUP.SK, je Partner v prípade ak chce využívať bezplatné služby spojené s cenovým porovnaním povinný vykonať registráciu v systéme NAJNAKUP.SK najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy.
2.5 Po uzavretí Zmluvy sa zaväzuje Partner odovzdať DC všetky podklady určené zo strany DC, ktoré sú potrebné na riadne poskytovanie Služieb a fungovanie eLounge.sk. Akúkoľvek zmenu v súvislosti s týmito podkladmi je Partner povinný bezodkladne aktualizovať prostredníctvom systému eLounge.sk a na to určeného užívateľského rozhrania po prihlásení do systému eLounge.sk.
2.6 V prípade, ak DC ukončí pre funkcionalitu cenového porovnávača spoluprácu so spoločnosťou MINET zaväzuje sa Partner využívajúci takúto funkcionalitu uzavrieť zmluvu s obchodným partnerom, ktorý bude poskytovať DC subdodávateľskou formou funkcionalitu dodávanú pôvodne spoločnosťou MINET, prípadne sa zaväzuje splniť povinnosti určené za týmto účelom zo strany DC, pokiaľ si túto funkcionalitu bude zabezpečovať DC samostatne. Bod 2.4, ako aj ostatné ustanovenie týchto Podmienok týkajúce sa spoločnosti MINET, prípadne NAJNAKUP.SK sa v tomto prípade budú uplatňovať primerane.

3. Poskytovanie Služieb a zodpovednosť Diners Club CS

3.1 DC poskytuje Partnerovi Služby bezplatne, v stave, v akom sa nachádzajú, so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. DC neposkytuje Partnerom ani záruku nepretržitej dostupnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru a nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Partnerovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb. DC nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Službu zo strany Partnera, s výnimkou, ak tieto škody vznikli z dôvodu preukázateľne úmyselného protiprávneho konania DC.
3.2 Službami sú najmä propagácia Partnera a jeho sortimentu, t.j. najmä zobrazovanie tovaru, jeho ceny, informácie o službách Partnera, ako aj jeho firemné údaje, ktoré DC uchováva vo svojej databáze, prípadne v databázach zmluvných partnerov DC. Služby cenového porovnania služieb a/alebo výrobkov ktoré Partner využije sú poskytované výlučne prostredníctvom spoločnosti MINET. Tovar/Služby Partnera sa na stránkach zobrazuje v zodpovedajúcej kategórii. Štruktúru kategórií ako aj všetky ďalšia náležitosti propagácie, vrátane grafického stvárnenia určuje DC. DC si vyhradzuje právo rozšíriť alebo upraviť akékoľvek informácie o tovare Partnera za účelom verného predstavenia tovaru/služieb a zabezpečenia aktuálnosti zobrazovaných údajov. Na stránkach tovaru, pri ktorých sa zobrazuje ponuka Partnera DC umiestni hypertextový odkaz na internetovú stránku Partnera.
3.3 DC je oprávnený jednostranne upraviť rozsah poskytovaných Služieb. DC je oprávnený kedykoľvek ukončiť poskytovanie všetkých Služieb, ako aj každej jednotlivej Služby, prípadne zrušiť eLounge.sk ako taký.
3.4 Po uzavretí Zmluvy vytvorí DC pre Partnera prístup do administračného systému eLounge.sk, a to na základe prihlasovacieho mena a hesla určeného Partnerom. Partner sa zaväzuje zabezpečiť primeranú ochranu týchto údajov, aby k ním nemali prístup žiadne neoprávnené osoby. O akomkoľvek zneužití týchto údajov, prípadne podozrení z ich zneužitia je Partner povinný bezodkladne informovať DC. DC nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Partnerovi vznikne v prípade, ak prišlo k zneužitiu prístupu do administračného systému eLounge.sk zo strany tretej osoby s výnimkou, ak k zneužitiu prišlo z dôvodu úmyselného porušenia povinností zo strany DC.
3.5 Partner berie na vedomie, že užívatelia eLounge.sk sú oprávnení hodnotiť tovary predávané/služby poskytované Partnerom, ako aj samotného Partnera, prípadne písať o tovaroch / službách / Partnerovi recenzie a pridávať k nim komentáre. Za obsah týchto príspevkov DC nezodpovedá, avšak pokiaľ by neoprávnene zasahovali do práv a právom chránených záujmov Partnera, DC mu poskytne súčinnosť nutnú k identifikácii tejto osoby. Partner sa zaväzuje, že si nebude uplatňovať náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla zverejnením príspevku užívateľa eLounge.sk, u DC ale priamo u autora tohto príspevku.
3.6 DC sa zaväzuje že údaje, ktoré mu Partner poskytne, neposkytne tretím osobám s výnimkou, (a) ak sa jedná o ich sprístupnenie osobám, ktoré zabezpečujú pre DC činnosti v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo (b) o údaje, ktorú sú určené na zobrazenie na eLounge.sk.

4.  Zodpovednosť a povinnosti Partnera

4.1 Partner sa zaväzuje pri využívaní Služieb dodržiavať tieto Podmienky a plniť všetky záväzky z nich vyplývajúce riadne a včas. Za plnenie záväzkov Partnera zo Zmluvy a týchto Podmienok nemá Partner nárok na peňažnú či nepeňažnú odmenu, ani nárok na náhradu vynaložených nákladov.
4.2 Partner berie na vedomie, že v plnom rozsahu zodpovedá za akýkoľvek materiál dodaný DC za účelom jeho použitia v rámci Služieb. Partner sa zaväzuje, že sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, či to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou. Partner sa tiež zaväzuje, že akákoľvek informácia, ktorú zadá do systému DC a/alebo MINET za účelom zverejnenia na eLounge.sk, (a) bude presná a pravdivá, (b) bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (vrátane zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení) a s dobrými mravmi, (c) nebude neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov DC a/alebo tretích osôb, (d) ani nebude obsahovať inak nevyhovujúci a nežiaduci obsah bez ohľadu na jeho druh a povahu.
4.3 Uzavretím Zmluvy súčasne Partner udeľuje DC právo, aby DC na eLounge.sk (a) zverejnil akýchkoľvek text, ochrannú známku, obchodnú značku, obchodné meno, ktoré Partner zadal do systému DC a/alebo MINET a (b) prostredníctvom eLounge.sk umožnil ich verejný prenos. Pokiaľ sa v prípade predmetov právnych vzťahov uvedených v predchádzajúcej vete jedná o predmet chránený právom duševného vlastníctva (osobitne pokiaľ sa jedná o autorské dielo alebo registrovanú ochrannú známku) udeľuje Partner DC od okamihu ich zadania do systémov DC a/alebo MINET súhlas na ich použitie formou bezodplatnej, nevýhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu, časovo obmedzenej trvaním Zmluvy, a to najmä (a) na vyhotovenie ich rozmnoženiny, (b) verejné rozširovanie dodaného originálu alebo rozmnoženiny, (c) ich spracovanie, (d) spojenie do spojeného diela, (e) zaradenie do súborného diela, (f) verejný prenos, to všetky v súvislosti s eLounge.sk. Partner súčasne DC uzavretím Zmluvy udeľuje súhlas na udelenie sublicencie tretej osobe v rozsahu udelenej licencie, ako aj na postúpenie práv z tejto licencie. Partner vyhlasuje, že je oprávnený DC udeliť súhlas na použitie chránených predmetov duševného vlastníctva v zmysle predchádzajúcej vety a že ich použitím DC nezasiahne neoprávnene do práv tretích osôb.
4.4 Pokiaľ sa ukáže, že akékoľvek vyhlásenie Partnera uvedené v bode 4.2. a 4.3. je nepravdivé, prípadne pokiaľ Partner poruší akýkoľvek svoj záväzok tam uvedený a tretia osoba si z tohto dôvodu uplatní akýkoľvek nárok alebo pokiaľ bude DC z týchto dôvodov uložená akákoľvek sankcia, je Partner povinný bezodkladne na požiadanie DC odškodniť v plnom rozsahu, vrátane plnej náhrady akýchkoľvek nákladov vynaložených DC v tejto súvislosti.
4.5 Partner výslovne udeľuje DC právo prepojiť odkazy na stránke prevádzkovateľa hyperlinkovým odkazom so stránkou Partnera.
4.6 Partner zodpovedá za konanie osoby, ktorá použije užívateľské meno Partnera a za obsah, ktorý dodá na zobrazovanie na eLounge.sk priamo alebo prostredníctvom systému MINET. Partner sa zaväzuje DC informovať vždy, ak zistí, že niektorý z hypertextových odkazov na stránku Partnera zobrazuje chybné stránky alebo je nefunkčný. DC je oprávnený pozastaviť odkazy s nefunkčnými linkami.
4.7 Partner sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s činnosťami na základe Zmluvy využívať alebo rozširovať (a) súbory, ktoré obsahujú víry, (b) poškodené súbory alebo (c) akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného. Partner tiež nesmie (a) zasahovať alebo narúšať siete súvisiace so Službami, (b) používať zariadenia, software alebo programy, prípadne iné prostriedky, ktorými by zasahoval prípadne narúšal riadnu prevádzku eLounge.sk, a (c) vykonávať úkony, ktoré by znamenali neodôvodnenú a neprimerane veľkú záťaž pre infraštruktúru DC. Partner tiež súhlasí, že v súvislosti s poskytovanými Službami nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders), a to zo žiadneho dôvodu.
4.8 Práva a povinnosti uvedené v tomto bode trvajú aj po ukončení Zmluvy.

5. Ukončenie Zmluvy

5.1 Partner môže Zmluvu a využívanie Služieb ukončiť kedykoľvek, bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou formou jednostranného oznámenia zaslaného DC. Pokiaľ Partner nesúhlasí s Podmienkami alebo má voči nim výhrady, jediným spôsobom pre Partnera je okamžité ukončenie Zmluvy a využívania Služieb a oznámenie tejto skutočnosti DC.
5.2 DC je oprávnený ukončiť Zmluvu a poskytovanie Služieb Partnerovi:
5.2.1 jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodu (a) porušenia ktoréhokoľvek záväzku Partnera, (b) pokiaľ ďalšie poskytovanie Služieb Partnerovi ohrozuje povesť DC a/alebo eLounge.sk vzhľadom na zlú povesť Partnera, (c) ak bol vo vzťahu k Partnerovi povolený konkurz, prípadne reštrukturalizácia.
5.2.2 výpoveďou Zmluvy bez uvedenia dôvodu s štrnásťdňovou výpovednou dobou.
5.3 Všetky zmluvné vzťahy založené na základe týchto Podmienok zaniknú tiež zrušením eLounge.sk.

6. Komunikácia

6.1 Akákoľvek komunikácia súvisiaca so Zmluvou (osobitne komunikácia súvisiaca s jej ukončením) sa bude realizovať písomnou formou prostredníctvom správy elektronickej pošty. Partner berie na vedomie, že e-mailová adresa, ktorú zadal v rámci registračného formuláru, predstavuje základný komunikačný nástroj DC vo vzťahu k tomuto Partnerovi a Partner je preto povinný v každom okamihu zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú aktuálne eviduje vo vzťahu k tomuto Partnerovi vo svojom systéme DC je správna a funkčná a prípadnú zmenu je povinný bezodkladne oznámiť. Partner je povinný adresovať akúkoľvek komunikáciu na e-mailovú adresu uvedenú na eLounge.sk. Akákoľvek správa elektronickej pošty odoslaná na e-mailovú adresu adresáta, ktorá bola preukázateľne oznámená odosielateľovi ako posledná, sa považuje za doručenú.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 DC je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah týchto Podmienok, o ktorej skutočnosti bude informovať Partnerov zverejnením nového znenia na eLounge.sk. Zmeny sú účinné okamihom zverejnenia na eLounge.sk. Ďalšie používanie Služieb po zverejnení zmenených podmienok na tejto stránke potvrdzuje súhlas Partnera s novými podmienkami.
7.2 Akýkoľvek zmluvný vzťah založený podľa týchto Podmienok sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pokiaľ právny vzťah medzi Partnerom a DC bude mať charakter právneho vzťahu s cudzím prvkom, výhradnú právomoc pre všetky spory, ktoré vznikli na základe, z, alebo v súvislosti so Zmluvou, najmä spory o jej uzavretí, platnosti, plnení a interpretácii bude mať súd, v obvode ktorého má DC sídlo a ktorý je zároveň vecne príslušný rozhodovať podobné spory podľa platného práva Slovenskej republiky. DC je však podľa svojho uváženia oprávnený zvoliť pre uplatnenie svojich nárokov zo Zmluvy súd, v obvode ktorého má Partner sídlo a ktorý je zároveň vecne príslušný rozhodovať podobné spory podľa platného práva krajiny pôvodu Partnera.