Podmienky používania Club Rewards®

1. Predmet úpravy a definície pojmov

1.1 Tieto Obchodné podmienky vernostného programu Diners Club Club Rewards (ďalej len „OP Club Rewards“) upravujú právne vzťahy medzi DC a príslušným Držiteľom týkajúce sa účasti Držiteľa vo vernostnom programe Club Rewards Diners Club (ďalej len „program Club Rewards“), na základe ktorého DC za podmienok uvedených v týchto OP Club Rewards a na www.mojdiners.sk zabezpečuje pre Držiteľa poskytnutie/obstaranie Výhod tam uvedených.

1.2 Pre účely týchto OP Club Rewards sú záväzné definície pojmov uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre vydávanie a používanie platobných kariet Diners Club (ďalej len „VOP“), Revolvingové obchodné podmienky (ďalej len „ROP“), ako aj pojmy uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach používania služieb poskytovaných prostredníctvom www.mojdiners.sk (ďalej len „Podmienky mojdiners.sk“), ak v rámci týchto OP Club Rewards nie je uvedené inak. Na práva a povinnosti DC a Držiteľa v súvislosti s účasťou Držiteľa v programe Club Rewards, osobitne na súvisiace využívanie mojdiners.sk sa vzťahujú ustanovenia Podmienok mojdiners.sk, ak v týchto OP Club Rewards nie je uvedené inak.

1.3 Definície

1.3.1 Bod je základná participačná jednotka, ktorá je kalkulovaná za podmienok uvedených v týchto OP Club Rewards z Transakcie vykonanej prostredníctvom Karty u obchodníka, ktorou Držiteľ uhrádza tovary a/alebo služby poskytované týmto obchodníkom.

1.3.2 Bodové konto je evidenčné konto vedené zo strany DC, na ktoré sa evidujú jednotlivé Body patriace príslušnému Držiteľovi. Aktuálny stav Bodového konta je dostupný prostredníctvom mojdiners.sk po prihlásení sa príslušného užívateľa postupom uvedeným v týchto OP Club Rewards.

1.3.3 DC je spoločnosť Diners Club CS, s.r.o., IČO : 35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vl.č. 18227/B, so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, DIČ: 2021397367, IČ DPH: SK2021397367, adresa elektronickej pošty: customer.service@dinersclub.sk, telefónne číslo: +421 2 5778 9444.

1.3.4 Dopravné náklady sú náklady na dopravu súvisiace s poskytnutím Výhody Držiteľovi.

1.3.5 mojdiners.sk je internetový portál prevádzkovaný DC a dostupný na doméne www.mojdiners.sk, prostredníctvom ktorého DC informuje o Výhodách dostupných v rámci programu Club Rewards a umožňuje Držiteľom ich voľbu. Práva a povinnosti súvisiace s využívaním Služieb poskytovaných DC prostredníctvom mojdiners.sk sú upravené v Podmienkach mojdiners.sk.

1.3.6 Prihlasovacie údaje sú údaje, ktoré Držiteľ používa na svoju identifikáciu za účelom získania prístupu k možnosti nakladať s Bodmi a voľbe Výhod a na prístup do Účtu v rámci mojdiners.sk. Prihlasovacie údaje sú identické ako v prípade Prihlasovacích údajov k Účtu v rámci mojdiners.sk, ako aj pri využívaní služby eAccount.

1.3.7 Spracovateľský poplatok je poplatok, ktorý si DC účtuje na úhradu iných ako Dopravných nákladov súvisiacich s poskytnutím príslušnej Výhody.

1.3.8 Výhoda je osobitný bonus pre Držiteľa poskytovaný prostredníctvom programu Club Rewards, ktorého obstaranie zabezpečuje DC. Poskytnutie/obstaranie Výhody je naviazané na získanie potrebného počtu Bodov zo strany Držiteľa. Výhodou je v závislosti od jej charakteru (a) vec, (b) služba a/alebo (c) právo, či iná majetková hodnota. 

2. Účasť v programe Club Rewards a podmienky účasti

2.1 Program Club Rewards sa vzťahuje na všetky Karty Diners Club s výnimkou Deponovaných účtov (Travel Account, Road Account). Účastníkom programu Club Rewards je vždy Držiteľ, a to aj v prípade, ak bola Karta vydaná na základe Žiadosti Žiadateľa a Spolužiadateľa. V prípade Dodatkových kariet sa Body započítavajú na Bodové konto Držiteľa hlavnej Karty.

2.2 Premium Rewards

2.2.1 Premium Rewards je osobitná úroveň programu Club Rewards, ktorá umožňuje jej účastníkom voľbu osobitných Výhod, pričom účastníci tejto úrovne majú prístup aj k ostatným Výhodám poskytovaným v rámci programu Club Rewards.

2.2.2. Členstvo v Premium Rewards je aktivované automaticky, pričom musí byť splnená podmienka čerpania Úveru držiteľom karty v minimálnej výške 500,- EUR počas jedného Zúčtovacieho obdobia.

2.2.3 Účastníkom Premium Rewards sú všetci Držitelia Kariet Diners Club Pure, Diners Club Pure+, Diners Club Premium, Diners Club Vintage, Diners Club Austrian Airlines+,  Diners Club Golf, ako aj prípadne Držitelia iných Kariet, ktoré sú určené jednostranným rozhodnutím DC a uvedené v týchto OP Club Rewards.

3. Získavanie Bodov a vedenie Bodového konta

3.1 DC prideľuje Body za Transakciu vykonanú u obchodníka  Za takúto Transakciu sa nepovažuje Transakcia vykonaná v tzv. kamennom či internetovom kasíne, u spoločnosti prevádzkujúcej stávkové hry, nákup darčekových poukážok, nákup dobíjacích kariet slúžiacich na ďalšie transakcie, ako aj Transakcie týkajúce sa iných finančných produktov. DC je výslovne oprávnená zmeniť jednostranne spôsob a kalkuláciu prideľovania Bodov, pričom akákoľvek zmena je účinná okamihom aktualizácie a zverejnenia týchto OP Club Rewards na mojdiners.sk.

3.1.1. Pokiaľ je Držiteľ zaradený do úrovne Premium Rewards, je mu 1 (slovom: jeden) Bod pridelený za každé 3,-EUR hodnoty transakcie do dosiahnutia celkového počtu 100 bodov. Pre zvyšných 500 bodov je mu pridelený 1 (slovom: jeden) Bod za každých 6 EUR. Maximálny počet bodov, ktoré sú Držiteľovi pridelené za Transakcie v rámci jedného Zúčtovacieho obdobia je 600.

3.1.2. Pokiaľ je Držiteľ zaradený do úrovne Club Rewards, je mu 1 (slovom: jeden) Bod pridelený za každých 12,- EUR hodnoty Transakcie. Maximálny počet bodov, ktoré sú Držiteľovi pridelené za Transakcie v rámci jedného Zúčtovacieho obdobia je 200.

3.1.3. Maximálny počet bodov, ktoré môžu byť pridelené Držiteľovi na jednu Kartu počas 12 mesiacov je 5000 bodov. Táto limitácia neplatí v prípade, ak Držiteľ nadobúda Body odplatne, prostredníctvom mojdiners.sk, tak ako je uvedené v bode 3.3. OP Club Rewards, alebo body zlučuje z viacerých Kariet, tak ako je uvedené v bode 3.4. OP Club Rewards.

3.2 Body sú pripisované na Bodové konto priebežne po zúčtovaní vykonanej Transakcie, za ktorú Body prináležia, v systémoch DC. O aktuálnej výške Bodového konta informuje DC príslušného Držiteľa prostredníctvom mojdiners.sk po prihlásení sa prostredníctvom Prihlasovacích údajov. Informácia o aktuálnom zostatku na Bodovom účte poskytovaná prostredníctvom mojdiners.sk má informatívny charakter a nezohľadňuje výšku Bodov pridelených v rámci posledných 3 (slovom: troch) kalendárnych dní v závislosti od typu a miesta podnikania Obchodníka. DC taktiež informuje Držiteľa o stave Bodového konta ku dňu ukončenia príslušného Zúčtovacieho obdobia, a to prostredníctvom Výpisu.

3.3 Okrem pridelenia Bodov za vykonané Transakcie je Držiteľ oprávnený nadobudnúť Body odplatne prostredníctvom mojdiners.sk cez rozhranie na to určené, pokiaľ je uvedené rozhranie podľa uváženia DC zriadené a/alebo Držiteľom sprístupnené. DC je oprávnený jednostranne určiť hodnotu Bodu nadobúdaného týmto spôsobom. ako aj rozhodnúť o zrušení, či nesprístupnení rozhrania na odplatné získanie Bodov.

3.4 Držiteľ môže prostredníctvom úplného a pravdivého vyplnenia osobitného formulára, ktorý sa nachádza na mojdiners.sk požiadať DC o presun časti alebo všetkých svojich Bodov na iné svoje Bodové konto (ak má Držiteľ viac Bodových kont z titulu viacerých Kariet) alebo na Bodové konto iného Držiteľa, ktorý je jeho blízkou osobou v zmysle § 116 Občianskeho zákonníku (najmä manžel, súrodenec a príbuzný v priamom rade); na požiadanie DC je povinný doložiť dôkaz o tomto statuse. DC vykoná presun do 3 pracovných dní od podania žiadosti o zmenu a preukázania požadovaného statusu (v prípade, že ho požadoval).

3.5 Body sú z Bodového konta vymazané a prepadnú pri splnení niektorého z nasledovných predpokladov – (a) nebudú Držiteľom využité po dobu 24 mesiacov, (b) príde k ukončeniu Zmluvy, na základe ktorej Držiteľ Kartu používa, (c) Držiteľ, prípadne Žiadateľ, ktorý nie je osobou identickou s Držiteľom sa dostane do omeškania s úhradou dlžnej sumy a DC mu doručí 2. Upomienku, (d) ak na Bodové konto Držiteľ nebol pripísaný Bod po dobu 6 mesiacov (pričom pripísanie Bodov presunutých v zmysle bodu 3.4. sa na účely tohto bodu nepovažuje za kvalifikované pripísanie Bodov), alebo (e) Držiteľ zomrie.

4. Využívanie mojdiners.sk pre účely programu Club Rewards DC

4.1 DC prostredníctvom mojdiners.sk informuje Držiteľov o jednotlivých Výhodách, ktorých poskytovanie v rámci programu Club Rewards zabezpečuje DC a poskytne Držiteľovi prístup, aby si mohol zvoliť príslušné Výhody. Držiteľ je oprávnený využívať softvérovú aplikáciu dostupnú prostredníctvom internetového pripojenia na www.mojdiners.sk výlučne pre účely oboznamovania sa s Výhodami poskytovanými prostredníctvom programu Club Rewards a voľby Výhod, ak z Podmienok mojdiners.sk nevyplýva niečo iné.

5. Poskytovanie Výhod dostupných v rámci programu Club Rewards

5.1 Na voľbu Výhod musí byť Držiteľ prihlásený na mojdiners.sk, do ktorého sa prihlasuje prostredníctvom Prihlasovacích údajov. Po prihlásení je Držiteľovi sprístupnená informácia o počte Bodov, ktoré má k dispozícii.

5.2 DC informuje prostredníctvom mojdiners.sk o počte Bodov potrebných na získanie konkrétnej Výhody.

5.3 Voľba Výhody

5.3.1 Držiteľovi je v prípade voľby konkrétnej Výhody sprístupnený formulár, v ktorom je povinný potvrdiť alebo upraviť príslušné povinné údaje potrebné pre doručenie Výhody/poukážky/iného potvrdenia o poskytnutí Výhody a autorizačné údaje, na základe ktorých je autorizovaná voľba Výhody a taktiež zaťaženie Karty poplatkami a nákladmi súvisiacimi s voľbou Výhody. Autorizačnými údajmi sú:

a. meno a priezvisko Držiteľa,
b. číslo Karty,
c. kód CVV2 a
d. dátum ukončenia platnosti Karty.

5.3.2 Bez zadania povinných a autorizačných údajov DC neumožní voľbu konkrétnej Výhody.

5.3.3 DC bude prostredníctvom mojdiners.sk informovať Držiteľa pred konečným potvrdením voľby o obchodných podmienkach súvisiacich s voľbou Výhody, osobitne o Dopravných nákladoch, Spracovateľskom poplatku, podmienkach dodania Výhody, prípadne umožní dokúpenie potrebného počtu Bodov v zmysle bodu 3.3. týchto OP Club Rewards, ktoré Držiteľovi chýbajú na získanie Výhody.

5.3.4 Pred konečným potvrdením umožní DC opravu údajov súvisiacich s voľbou Výhody, ktoré Držiteľ zadal.

5.3.5 Spolu s konečným potvrdením voľby Výhody, Držiteľ akceptuje súčasne tieto OP Club Rewards.

5.3.6 Medzi DC a Držiteľom vznikne v súlade s ustanovením § 40 ods.4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v písomnej forme zmluvný vzťah, na základe ktorého DC obstará pre Držiteľa dohodnutú Výhodu, pričom Držiteľ sa zaväzuje uhradiť Dopravné náklady, Spracovateľský poplatok, prípadne odplatu za dodatočne nadobudnuté Body, a to v nadväznosti na akceptáciu voľby Výhody. DC zašle Držiteľovi formou potvrdzujúcej správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú ako povinný údaj pri voľbe Výhody potvrdenie o prijatí voľby Výhody a o začatí procesu jej obstarania pre Držiteľa.

5.3.7 Držiteľ berie na vedomie, že po vykonaní voľby Výhody postupom uvedeným v tomto bode OP Club Rewards, DC odpíše zodpovedajúci počet Bodov z Bodového konta a súčasne zaťaží Kartu Držiteľa sumou, na ktorú má DC v súvislosti s obstaraním Výhody nárok.

5.4 Držiteľ nemá nárok na využitie Bodov a poskytnutie Výhody, pokiaľ je Držiteľ a/alebo Žiadateľ, ak je Žiadateľ iná osoba ako Držiteľ, v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku voči DC vyplývajúceho zo Zmluvy, pričom Držiteľ sa zaväzuje v tomto prípade nerealizovať voľbu Výhody. V prípade, ak Držiteľ napriek tejto skutočnosti postupom uvedeným v bode 5.3 týchto OP Club Rewards vykoná voľbu Výhody, DC je oprávnené odmietnuť obstaranie Výhody. O tejto skutočnosti bude DC Držiteľa dodatočne informovať prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, čo predstavuje súčasne odstúpenie od zmluvy uzavretej medzi DC a Držiteľom podľa bodu 5.3.6. V nadväznosti na odstúpenie od zmluvy súčasne DC dobropisuje na Kartový účet Karty položky, ktorými bola Karta zaťažená v súvislosti s voľbou Výhody zo strany Držiteľa, ako aj vráti Držiteľovi počet Bodov, ktorý mal pred vykonaním voľby Výhody podľa bodu 5.3.

5.5 V závislosti od charakteru zvolenej Výhody bude následne Držiteľovi zaslaný

5.5.1 tovar, pokiaľ je zvolená Výhoda vecného charakteru,

5.5.2 voucher preukazujúci nárok na poskytnutie Výhody, pokiaľ má zvolená Výhoda charakter služby, alebo

5.5.3 iné potvrdenie preukazujúce získanie Výhody, pokiaľ má Výhoda charakter práva a/alebo majetkovej hodnoty.

5.6 Držiteľ berie na vedomie, že poskytnutie niektorých Výhod zabezpečuje DC prostredníctvom svojich obchodných partnerov. V prípade, ak DC zabezpečuje prostredníctvom obchodného partnera vecnú Výhodu, bude mu táto odoslaná priamo zo strany obchodného partnera. Pokiaľ DC zabezpečuje prostredníctvom obchodného partnera poskytnutie Výhody, ktorá má charakter služby, DC zašle Držiteľovi poukážku priamo, pričom Držiteľ je oprávnený uplatniť si Výhodu priamo u obchodného partnera za podmienok vyplývajúcich z poukážky; obdobne sa postupuje, pokiaľ má Výhoda charakter práva a/alebo majetkovej hodnoty.

5.7 Pokiaľ DC zistí, že obstaranie Výhody Držiteľovi nie je možné, resp. nie je možné Výhodu vecného charakteru/poukážku/iné potvrdenie doručiť Držiteľovi do tridsať (30) dní, od kedy Držiteľ zrealizoval voľbu Výhody, informuje o tejto skutočnosti Držiteľa a poskytne mu možnosť náhradného plnenia. Pokiaľ Držiteľ ponúknuté náhradné plnenie neakceptuje, vráti mu DC odpočítaný počet Bodov a súčasne dobropisuje na Kartový účet Karty položky, ktorými bola Karta zaťažená v súvislosti s voľbou Výhody zo strany Držiteľa.

6. Zodpovednostné vzťahy a reklamácie

6.1 Držiteľ berie na vedomie, že je povinný uplatniť si zodpovednosť za vady a ostatné práva podľa tohto bodu u toho, kto mu zabezpečil doručenie/poskytnutie Výhody, t.j. pokiaľ je Výhoda poskytnutá zo strany obchodného partnera DC, Držiteľ je povinný uplatniť si práva podľa tohto bodu týchto OP Club Rewards priamo u obchodného partnera. Uvedené sa nevzťahuje na právo podľa bodu 6.2 týchto OP Club Rewards, pokiaľ na základe zmluvy uzavretej podľa bodu 5.3 DC zabezpečuje pre Držiteľa ako Výhodu obstaranie služby u svojho obchodného partnera, resp. pokiaľ má Výhoda charakter práva a/alebo majetkovej hodnoty, kedy práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej podľa bodu 5.3 týchto OP Club Rewards si má Držiteľ uplatniť u DC.

6.2 Držiteľ je oprávnený odstúpiť od vykonanej voľby Výhody a súvisiacej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní, od kedy mu bola doručená Výhoda vecného charakteru, resp. bola uzavretá zmluva podľa bodu 5.3, a to aj bez uvedenia dôvodu. Na základe písomného odstúpenia o odstúpení od Zmluvy doručeného obchodnému partnerovi, pokiaľ má Výhoda vecný charakter a bola Držiteľovi doručená priamo zo strany obchodného partnera, alebo doručeného priamo DC vo všetkých ostatných prípadoch, dobropisuje DC na Kartový účet Karty položky, ktorými bola Karta zaťažená v súvislosti s voľbou Výhody zo strany Držiteľa, ako aj vráti Držiteľovi na Bodové konto počet Bodov, ktorý mal pred vykonaním voľby Výhody podľa bodu 5.3.

6.3 DC zodpovedá za vady výlučne v prípade tých Výhod, ktoré majú vecný charakter a Držiteľovi ich zašle priamo DC, a to v rozsahu uvedenom v tomto bode OP Club Rewards. DC poskytuje na vecné plnenia podľa tohto bodu 24 mesačnú záruku, ak Držiteľovi písomne neoznámi inak. Držiteľ je povinný bezodkladne po prevzatí Výhodu prezrieť a v prípade poškodenia alebo neúplnosti Výhody je o nej povinný najneskôr do štrnástich (14) dní od prevzatia informovať DC. V prípade uplatnenia zodpovednosti za vady je Držiteľ povinný vrátiť reklamovanú vec DC, ktorý spravidla vec vymení za tú istú vec, resp. zabezpečí opravu veci. Pokiaľ oprava veci nie je možná, je Držiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom DC v takom prípade dobropisuje na Kartový účet Karty položky, ktorými bola Karta zaťažená v súvislosti s voľbou Výhody zo strany Držiteľa, ako aj vráti Držiteľovi na Bodové konto počet Bodov, ktorý mal pred vykonaním voľby Výhody podľa bodu 5.3, ako aj mu uhradí účelne vynaložené náklady súvisiace s reklamáciou a vrátením tovaru DC. DC bude informovať Držiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do tridsať (30) dní, od kedy bola doručená DC reklamovaná vec.

6.4 Pokiaľ Výhodu poskytuje priamo obchodný partner, je Držiteľ povinný uplatniť si akúkoľvek zodpovednosť za vady priamo u obchodného partnera, ktorý za vady Výhod vecného charakteru, ako aj za nedostatky pri poskytovaní Výhod, ktoré majú charakter služby, práva a/alebo inej majetkovej výhody priamo zodpovedá (DC v tomto prípade len na základe zmluvy v prospech tretieho obstaráva Výhodu pre Držiteľa), pričom obchodný partner je povinný postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v nadväznosti na obchodné podmienky/reklamačný poriadok, ktorý vydal a s ktorými sa Držiteľ oboznámi pri uzavretí zmluvy podľa bodu 5.3. V prípade, ak obchodný partner nebude postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. v súlade so svojimi obchodnými podmienkami, zaväzuje sa Držiteľ o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať DC, pričom DC poskytne Držiteľovi pri riešení reklamačného nároku všetku potrebnú súčinnosť.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, Držiteľ berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje v súvislosti s používaním mojdiners.sk a využívaním programu Club Rewards budú spracované DC a môžu byť poskytnuté obchodným partnerom DC v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie záväzkov DC, pričom môžu byť spracované v informačných systémoch prevádzkovaných priamo DC alebo treťou stranou pre DC. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu potrebnom na obstaranie Výhody je dobrovoľné, bez ich poskytnutia a bez udelenia súhlasu s ich spracovaním však nepríde k poskytnutiu Výhody. DC je oprávnený požadovať od Držiteľa osobné údaje aj opakovane. Držiteľ súhlasí s tým, aby mu DC posielal materiály priameho marketingu a ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa činnosti DC alebo obchodných partnerov DC, a to formou písomnej korešpondencie, elektronickej pošty, či SMS, s čím Držiteľ vopred vyslovuje svoj súhlas. Držiteľ je oprávnený voči použitiu svojich osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, ako voči inému spracovaniu svojich osobných údajov v nadväznosti na využívanie programu Club Rewards písomne namietať, pričom v nadväznosti na postup pri voľbe ktorejkoľvek Výhody Držiteľ potvrdzuje, že bol informovaný, že poskytnutie osobných údajov pre tento účel je dobrovoľné a že po dobu ich spracovávania mu patria práva v súlade so zákonom č.122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Tento súhlas je platný po dobu účinnosti Zmluvy a 5 rokov po jej ukončení alebo do jeho odvolania, ktoré môže byť uskutočnené kedykoľvek písomnou formou.

7.2 Rozsah a obsah Výhod poskytovaných prostredníctvom programu Club Rewards, ako aj počet Bodov nutných na zvolenie a nadobudnutie Výhody, je výlučne v disponovaní DC, ktorý je oprávnený vykonať akúkoľvek zmenu týchto parametrov bez obmedzení, pričom akákoľvek zmena je záväzná okamihom jej zverejnenia na stránke mojdiners.sk.

7.3 DC je oprávnený jednostranne zmeniť tieto OP Club Rewards, pričom ich zmenu oznámi Držiteľovi zverejnením ich aktuálneho úplného znenia na mojdiners.sk. Zmena OP Club Rewards nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke.

7.4 DC je oprávnená podľa svojho uváženia ukončiť program Club Rewards, o ktorej skutočnosti je povinná Držiteľa informovať prostredníctvom mojdiners.sk s tým, že k ukončeniu programu Club Rewards príde ku dňu uvedenému v oznámení DC o úmysle ukončiť program Club Rewards zverejnenom na mojdiners.sk, nie však skôr ako po uplynutí dvoch (2) kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom DC oznámil Držiteľovi svoj úmysel ukončiť program Club Rewards prostredníctvom mojdiners.sk. DC je podľa svojho uváženia oprávnený oznámiť Držiteľovi ukončenie programu Club Rewards aj iným spôsobom. Zverejnením oznámenia na mojdiners.sk súčasne zanikne možnosť získavať Body postupom uvedeným v bode 3.1 týchto OP Club Rewards. Pokiaľ Držiteľ ku dňu ukončenia programu Club Rewards nevyčerpá Body, ktoré sa na Bodovom konte k tomuto dňu nachádzajú, jeho nárok na ich využitie zaniká, a to bez akejkoľvek náhrady.

7.5 Toto znenie OP Club Rewards nadobudlo účinnosť dňa 12. 2. 2018.