Podmienky používania mojdiners.sk

1.    Predmet úpravy a definície pojmov

1.1. Tieto Podmienky používania služieb poskytovaných prostredníctvom www.mojdiners.sk (ďalej len „Podmienky mojdiners.sk“) upravujú vzájomné práva a povinnosti DC a Užívateľov súvisiace s poskytovaním Služieb zo strany DC a ich využívaním zo strany Užívateľov.

1.2. Podmienky mojdiners.sk sa vzťahujú aj na práva a povinnosti DC a Držiteľov súvisiace s iným využívaním mojdiners.sk, ako je poskytovanie a využívanie Služieb, a to za nasledovných podmienok:

1.2.1. Podmienky mojdiners.sk sa vzťahujú aj na práva a povinnosti súvisiace s využívaním služby eAccount, pričom Podmienky Môj Diners sa na tieto práva a povinnosti vzťahujú v rozsahu, v ktorom nie sú upravené v Obchodných podmienkach spoločnosti Diners Club CS, s.r.o. k používaniu služby eAccount (ďalej len „OP eAccount“). 

1.2.2. Podmienky mojdiners.sk sa vzťahujú aj na práva a povinnosti súvisiace s využívaním vernostného programu DC – programu Club Rewards, pričom Podmienky mojdiners.sk sa na tieto práva a povinnosti vzťahujú v rozsahu, v ktorom nie sú upravené v Obchodných podmienkach vernostného programu Diners Club (ďalej len „OP Club Rewards“).

1.3. Definície pojmov

1.3.1. DC – spoločnosť Diners Club Slovakia, s.r.o., IČO : 35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vl.č. 18227/B, so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, DIČ: 2021397367, IČ DPH: SK2021397367, adresa elektronickej pošty: e-commerce@dinersclub.sk, telefónne číslo: +421 2 5778 9444;

1.3.2. Držiteľ – Žiadateľ/Spolužiadateľ o vydanie Karty, ktorý je oprávnený na základe zmluvného vzťahu s DC používať Kartu za účelom vykonávania platobných transakcií;

1.3.3. mojdiners.sk – internetový portál prevádzkovaný DC, prostredníctvom ktorého DC poskytuje Služby, ako aj umožňuje jeho využitie na iné účely a ktorý je dostupný pod doménovým menom www.mojdiners.sk.;

1.3.4. eVoucher je osobitná zľavová poukážka, ktorá umožňuje Držiteľovi, ktorý ju nadobudol, získať osobitnú zľavu u Zmluvného partnera.

1.3.5. Karta – akákoľvek kreditná karta Diners Club;

1.3.6. Obchodník – Zmluvný partner prevádzkujúci internetový obchod, na základe ktorého predáva tovary a/alebo poskytuje služby prostredníctvom internetového portálu;

1.3.7. Príspevok – Akákoľvek informácia bez ohľadu na jej formu a rozsah zverejnená na/prostredníctvom mojdiners.sk  Držiteľom.

1.3.8. Rozšírený balík Služieb – Služby, ktoré sú v rámci mojdiners.sk dostupné pre registrovaných Držiteľov;

1.3.9. Služby – služby poskytované zo strany DC, ktoré sú aktuálne k dispozícií prostredníctvom mojdiners.sk;

1.3.10. Účet – užívateľské rozhranie, ktoré umožňuje registrovanému Držiteľovi využívať Služby dostupné v rámci mojdiners.sk, ktoré sú určené výlučne pre Držiteľov;

1.3.11. Užívateľ – fyzická osoba – návštevník mojdiners.sk, ktorý si prostredníctvom prehliadača zobrazuje mojdiners.sk a využíva Služby, prípadne pristupuje k údajom dostupným prostredníctvom Služieb, alebo využíva mojdiners.sk na iný účel ako Služby, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je Držiteľom;

1.3.12. Základný balík Služieb – Služby aktuálne dostupné v rámci mojdiners.sk pre všetkých Užívateľov bez ohľadu na to, či sa jedná o registrovaného Držiteľa alebo nie;

1.3.13. Zmluvný partner – fyzická alebo právnická osoba, s ktorou je DC v priamych alebo nepriamych zmluvných vzťahoch, na základe ktorých jej Diners Club uhrádza platby za tovar a/alebo služby vykonané Držiteľmi prostredníctvom Kariet;

2.    Všeobecné ustanovenia

2.1. Služby poskytované prostredníctvom mojdiners.sk sú zo strany DC poskytované zadarmo a bezodplatne a sú za podmienok vyplývajúcich z týchto Podmienok mojdiners.sk dostupné každému Užívateľovi.

2.2. DC je oprávnený jednostranne a bez oznámenia Užívateľom upraviť rozsah poskytovaných Služieb, a to tak v rámci Základného balíka Služieb, ako aj v rámci Rozšíreného balíka Služieb, vrátane oprávnenia presúvať jednotlivé Služby medzi balíkmi. DC je oprávnený kedykoľvek ukončiť poskytovanie všetkých Služieb, ako aj každej jednotlivej Služby, prípadne zrušiť mojdiners.sk ako taký. Zrušením mojdiners.sk zaniknú všetky zmluvné vzťahy založené na základe týchto Podmienok mojdiners.sk.

2.3. Základný balík Služieb je oprávnený používať každý Užívateľ. Podmienkou využívania Služieb je bezvýhradný a zrejmý súhlas Užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak Užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený Služby využívať. Užívateľ má možnosť oboznámiť s týmito Podmienkami na domácej stránke mojdiners.sk, pričom zobrazením mojdiners.sk na svojom prehliadači a prvým využitím akejkoľvek Služby s nimi prejavuje súhlas a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2.4. Užívateľ berie na vedomie, že DC je oprávnený zbierať a uchovávať údaje a informácie súvisiace s využívaním Služieb zo strany Užívateľov, ktoré sami osebe nemajú povahu osobných údajov, a tieto využívať podľa svojho uváženia.

2.5. V prípade, ak je prostredníctvom mojdiners.sk zo strany DC iba sprostredkovaná ponuka tovaru alebo služieb Zmluvného partnera (napr. služba Club Travel), riadia sa práva a povinnosti Užívateľa vo vzťahu k objednanému tovaru/službe výhradne aplikovateľnými podmienkami Zmluvného partnera a jeho subdodávateľov a DC nezodpovedá za poskytnutie tovaru/služby a ich obsah. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti DC a Držiteľa z použitia Karty za účelom zaplatenia tovaru/služby.

3.    Registrácia Držiteľa

3.1. Registrácia Držiteľa pre potreby týchto Podmienok sa vykonáva súbežne s prihlásením do služby eAccount prostredníctvom registračného formulára dostupného v službe eAccount, ktorá je súčasťou mojdiners.sk. Aby bola registrácia úspešná je Držiteľ povinný vyplniť pravdivo a úplne v rámci registračného formulára všetky údaje, ktoré DC označilo ako povinné a zvoliť si heslo.  Odoslaním takto vyplneného registračného formuláru a vyjadrením svojho súhlasu s podmienkami používania služby eAccount, zároveň potvrdzuje svoj súhlas s týmito Podmienkami mojdiners.sk. Pri registrácii je Držiteľ následne povinný identifikovať svoju osobu uvedením správnych a úplných údajov, a to svojho mena, čísla Karty, kódu CVV2 Karty a dátumu narodenia.

3.2. Prihlasovacie údaje ktoré Držiteľ obdrží po registrácii do eAccount, sa považujú súčasne za Prihlasovacie údaje v zmysle týchto Podmienok mojdiners.sk, e-mailová adresa, ktorú takýto Držiteľ zadal pri registrácii v systéme eAccount sa považuje za adresu podľa bodu 3.5. týchto Podmienok mojdiners.sk. 

3.3. Držiteľ je zároveň povinný po úspešnej registrácii prostredníctvom služby eAccount pravdivo a úplne vyplniť všetky ďalšie údaje vyžadované v rámci užívateľského profilu mojdiners.sk. Užívateľ je povinný nahradiť DC akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v spojitosti s uvedením nepresných, nepravdivých alebo neúplných údajov pri registrácii, resp. pri dopĺňaní požadovaných informácií v užívateľskom profile mojdiners.sk. Užívateľ je zároveň povinný bezodkladne vykonať úpravu povinných údajov, ako aj iných údajov, ktoré vyplnil v intenciách vyššie uvedeného, pokiaľ prišlo po registrácií k ich zmene.

3.4. Registrovaný Držiteľ je oprávnený zrušiť Účet. V tomto prípade však súčasne príde k deaktivácií služby eAccount podľa bodu 4.4. OP eAccount. K zrušeniu Účtu tiež príde v prípade deaktivácie služby eAccount, resp. v prípade zrušenia prístupu k službe eAccount podľa bodu 4.4. OP eAccount.

3.5. Držiteľ berie na vedomie, že e-mailová adresa, ktorú zadal v rámci registračného formuláru predstavuje základný komunikačný nástroj DC vo vzťahu k tomuto Držiteľovi, pričom slúži na jeho identifikáciu, posielanie registračného linku, prípadne nového hesla, ako aj pre zasielanie komerčnej komunikácie v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente, ako aj vo Všeobecných obchodných podmienkach pre vydávanie a používanie platobných kariet Diners Club (ďalej len „VOP“) a Revolvigových obchodných podmienkach (ďalej len „ROP“). Držiteľ je povinný v každom okamihu zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú aktuálne eviduje vo vzťahu k tomuto Užívateľovi vo svojom systéme DC, bola správna a funkčná a prípadnú zmenu je povinný bezodkladne oznámiť.

3.6. Vyplnením a potvrdením registračného formulára Držiteľ berie na vedomie, že DC bude spracúvať osobné údaje Užívateľa získané v rámci registrácie, prípadne neskôr v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to aj za účelom (a) vytvorenia a vedenia Účtu, ako aj (b) výmeny týchto osobných údajov medzi DC a jeho zmluvnými partnermi v súvislosti s poskytovaním Služieb. DC je oprávnený spracovávať osobné údaje počas doby poskytovania Služieb.

4.    Rozšírený balík Služieb

4.1. Rozsah služieb poskytovaných v rámci Rozšíreného balíka Služieb určuje DC na základe svojho uváženia, pričom DC je oprávnené upraviť rozsah poskytovaných Služieb v rámci tohto balíka podľa svojho uváženia.

5.    eVouchers

5.1. eVouchers môžu získať výlučne Držitelia, pričom na získanie eVoucheru je nutné zadať povinné údaje určené v príslušnom formulári dostupnom prostredníctvom mojdiners.sk, osobitne číslo Karty, ktorú je Držiteľ oprávnený používať a na ktorú je poskytnutie eVoucheru naviazané. Bez zadania povinných údajov, DC eVoucher Držiteľovi nezašle. DC eVoucher Držiteľovi odošle v elektronickej forme na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri vyžiadaní si eVoucheru, alebo Držiteľovi zašle notifikáciu o jeho vygenerovaní a o spôsobe a postupe, ktorý je nutné dodržať aby mu bolo umožnené daný eVoucher využiť.

5.2. Konkrétny eVoucher je možné získať iba raz pre každú Kartu. eVoucher je neprenosný a je ho oprávnený využiť výlučne Držiteľ, ktorý ho od DC získal. V prípade jeho predloženia treťou osobou je Zmluvný partner poskytujúci zľavu oprávnený eVoucher odmietnuť a zľavu neposkytnúť. Zmluvný partner je v takomto prípade oprávnený požadovať vrátenie plnenia aj spätne. 

5.3. eVoucher je časovo obmedzený na dobu trvania príslušnej akcie, pričom DC informuje Držiteľa o tejto akcii, ako aj o ostatných podmienkach poskytovanej zľavy prostredníctvom mojdiners.sk.

5.4. Rozsah a obsah zliav poskytovaných prostredníctvom eVoucherov, ako aj ich aktuálne dostupný počet, je výlučne v dispozícii DC, ktorý sprístupňuje Držiteľom možnosť získať eVoucher výlučne podľa svojho uváženia a za podmienok, ktoré dojedná s príslušným Zmluvným partnerom.

6.    Zodpovednostné vzťahy súvisiace s využívaním mojdiners.sk

6.1. Užívateľ sa v súvislosti s riadnym fungovaním mojdiners.sk zaväzuje, že nebude

6.1.1. zasahovať alebo narúšať siete a infraštruktúru DC,

6.1.2. neoprávnene používať autorské diela a iné chránené predmety práv duševného vlastníctva, ku ktorým bude mať prístup v rámci mojdiners.sk, pričom za neoprávnené použitie sa považuje použitie akýmkoľvek spôsobom, ktoré nie je výslovne uvedené v týchto Podmienkach Môj Diners a OP Rewards, 

6.1.3. používať zariadenia, software alebo programy, prípadne iné prostriedky, ktorými by zasahoval prípadne narúšal riadnu prevádzku mojdiners.sk a 

6.1.4. vykonávať úkony, ktoré by znamenali neodôvodnenú a neprimerane veľkú záťaž pre infraštruktúru DC.

6.2. Uživateľ sa tiež zaväzuje, že v súvislosti s používaním mojdiners.sk nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, skripty alebo spiders), a to zo žiadneho dôvodu.

6.3. DC nezodpovedá za presnosť, pravdivosť a úplnosť informácií dostupných na mojdiners.sk, ktoré sú dodané zo strany Zmluvných partnerov, prípadne tretích fyzických alebo právnických osôb. V prípade, ak z dôvodu nepravdivosti, nepresnosti alebo neúplnosti informácií, s ktorými sa Užívateľ oboznámil prostredníctvom mojdiners.sk mu vznikne akákoľvek škoda, nebude si túto škodu uplatňovať u DC, ktorý za ňu nezodpovedá, ale u subjektu, ktorý túto informáciu prostredníctvom mojdiners.sk sprístupnil.

6.4. Pokiaľ Užívateľ zistí, že určitá informácia je nepravdivá, nepresná alebo neúplná, je o tom povinný DC informovať. V záujme splnenia povinnosti predchádzať škodám, pokiaľ sa jedná o informácie dodané Zmluvnými partnermi/Obchodníkmi (najmä avšak nie výlučne údaje týkajúce sa parametrov, ceny, dodacích podmienok výrobkov predávaných/služieb poskytovaných Obchodníkmi, ako aj ich obchodných podmienok), DC Užívateľovi odporúča preveriť si tieto skutočnosti v rámci príslušného internetového portálu Obchodníka, prípadne Obchodníka za účelom overenia pravdivosti, presnosti a úplnosti informácií priamo kontaktovať.

6.5. DC poskytuje Služby v stave, v akom sa nachádzajú, so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. DC neposkytuje Užívateľom ani záruku nepretržitej dostupnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru a nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.

6.6. DC vyhlasuje, že sa venuje a bude venovať funkčnosti mojdiners.sk a všetkých služieb, ktoré sú prostredníctvom a v súvislosti s ňou poskytované, s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní mojdiners.sk a služieb, ktoré sú prostredníctvom a v súvislosti s ňou poskytované, mohli vzniknúť  Užívateľovi.

6.7. DC nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi tým, že nemôže v určitom okamihu využívať mojdiners.sk a Služby, ktoré sú prostredníctvom a v súvislosti s ňou poskytované.

6.8. DC nenesie zodpovednosť za škody spôsobené alebo súvisiace s chybami pri prenose, technickými poruchami, prerušením linky, interferenciami so zariadeniami spoločnosti poskytujúcej telekomunikačné služby alebo prevádzkovateľov súkromných sietí, a tiež aj ďalšími technickými problémami akéhokoľvek druhu, okrem prípadov spôsobených zámerne alebo vzniknutých jej hrubou nedbalosťou. Zodpovednosť za správnosť prenášaných údajov, zlyhanie hardvérového alebo softvérového vybavenia Užívateľa nesie Užívateľ.

6.9. DC nezodpovedá za škodu a iné dôsledky spôsobené (a) vstupom inej osoby do prebiehajúceho technického spojenia DC a Užívateľa uskutočňovaného prostredníctvom technických zariadení a sietí a (b) nesprávnym použitím Prihlasovacích údajov Registrovaným užívateľom.

7.    Záverečné ustanovenia

7.1. Akýkoľvek zmluvný vzťah založený podľa týchto Podmienok mojdiners.sk sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7.2. DC je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah týchto Podmienok mojdiners.sk, o ktorej skutočnosti bude informovať Užívateľov zverejnením nového znenia na mojdiners.sk. Zmeny sú účinné okamihom zverejnenia na mojdiners.sk. Okamihom účinnosti zmeny Podmienok mojdiners.sk z 01.09.2016 sa Držitelia registrovaní v službe eAccount považujú za registrovaných Držiteľov v zmysle týchto Podmienok mojdiners.sk. Pokiaľ Držiteľ nesúhlasí so zriadením Účtu je oprávnený požiadať DC o jeho zrušenie v lehote dvoch (2) mesiacov, pričom v tomto prípade súčasne príde k deaktivácii služby podľa bodu 4.4 OP eAccount a Držiteľ je povinný dodržať postup tam uvedený.

7.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

7.4. Akýkoľvek obsah zverejnený na mojdiners.sk je chránený autorským zákonom a jeho šírenie bez výslovného, vopred udeleného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané. Uvedené obmedzenie sa týka jednotlivých častí obsahu, ako aj jeho usporiadania do výslednej databázy informácií.

7.5. Tieto Podmienky mojdiners.sk sú účinné od 1.9.2016.