Podmienky používania eAccount

1. Predmet úpravy a definície pojmov

1.1 Obchodné podmienky spoločnosti Diners Club CS, s.r.o. k používaniu služby eAccount (ďalej len „OP eAccount“) upravujú právne vzťahy medzi Diners Club CS, s.r.o. a Držiteľa pri poskytovaní a využívaní služby eAccount.
1.2 Pre účely týchto OP eAccount sú záväzné definície pojmov uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach  pre vydávanie a používanie platobných kariet Diners Club (ďalej len „VOP“), Revolvingových obchodných podmienkach (ďalej len „ROP“), ako aj pojmy uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach používania služieb poskytovaných prostredníctvom www.elounge.sk (ďalej len „Podmienky eLounge.sk“), ak v rámci týchto OP eAccount nie je uvedené inak. Na práva a povinnosti DC a Držiteľa v súvislosti využívaním služby eAccount, ktoré nie sú upravené v týchto OP eAccount sa vzťahujú ustanovenia Podmienok eLounge.sk, a tiež príslušné ustanovenia VOP, ROP  a Žiadosti.
1.3 Definície pojmov
1.3.1 Prihlasovacie údaje – údaje, ktoré Používateľ služby používa na svoju identifikáciu a autentifikáciu pri pristupovaní k Súboru údajov prostredníctvom Internetu. Prihlasovacími údajmi sú : užívateľské meno a heslo, ktoré si Používateľ služby zvolí pri Registrácii.
1.3.2 DC – spoločnosť Diners Club Slovakia, s.r.o., IČO : 35 757 086, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vl.č. 18227/B, so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, DIČ: 2021397367, IČ DPH: SK2021397367, adresa elektronickej pošty: customer.service@dinersclub.sk, telefónne číslo: +421 2 5778 9444;.
1.3.3 Internet – prepojený systém počítačových sietí, ktorý spája počítače prostredníctvom protokolu TCP/IP.
1.3.4 Držiteľ – Držiteľ, ktorý spôsobom ustanoveným v týchto OP získal oprávnenie využívať službu eAccount a pristupovať k Súboru údajov.
1.3.5 služba eAccount – služba, na základe ktorej DC umožňuje jednotlivým Používateľom služby prístup k Súboru údajov prostredníctvom Internetu. eAccount je prevádzkovaný v technickej infraštruktúre AirPlus Air Travel Card Vertriebsgesellschaft m.b.H, rakúska obchodná spoločnosť s obmedzenou bankovou licenciou, so sídlom: Rainergasse 1, A-1041 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň  pod č. FN 92415f.
1.3.6 Súbor údajov – údaje, ktoré sú sprístupnené cez Internet v rámci služby eAccount, pričom táto služba je určená Držiteľom a poskytuje im funkcionalitu evidenčného prehľadu o jednotlivých Transakciách vykonávaných prostredníctvom Karty a iných s tým súvisiacich informáciách. Držiteľovi umožňuje aktuálny prehľad o stave jeho  Kartového účtu a prístup k zoznamu jednotlivých platobných operácii a generovaných výpisov, pričom slúži na splnenie informačných povinností DC CS v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 DC poskytuje službu eAccount Držiteľom bezplatne v rozsahu a spôsobom uvedeným v týchto OP eAccount, Podmienkach eLounge.sk, VOP, ROP a Žiadosti. Táto služba sa poskytuje prostredníctvom šifrovaného prístupu, SSL certifikát vydala certifikačná autorita Thawte Premium Server CA, certifikát sa obnovuje každé 2 roky a šifrovanie je 128-bit. Podmienkou používania služby eAccount je inštalácia podporovaného internetového prehliadača (browsera), ktorými sú Internet Explorer 5.5 (alebo vyššej verzie), a kompatibilné prehliadače, na koncovom zariadení, prostredníctvom ktorého Používateľ služby pristupuje k Internetu.
2.2 Predpokladom pre poskytovanie služby eAccount je skutočnosť, že s Držiteľom došlo k uzatvoreniu Zmluvy o vydaní karty, na základe ktorej došlo k vydaniu a aktivácii Karta.

3. Vznik nároku na poskytovanie služby eAccount

3.1 Podmienkou pre vstup či využitie služby eAccount je Registrácia Držiteľa podľa bodu 3 Podmienok eLounge.sk prostredníctvom webovej stránke https://www.elounge.sk/cGyzOpnD4r/. Registráciou pristupuje Používateľ služby k týmto OP a akceptuje ich ustanovenia.
3.2 Držiteľ Registráciou súhlasí v súvislosti s využívaním služby eAccount so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu špecifikovanom v bode 1.5 VOP.

4. Používanie služby eAccount

4.1 Registrácia oprávňuje Držiteľa na prístup k využívaniu služby eAccount prostredníctvom siete Internet bez ohľadu na charakter koncového zaradenia, ktorým je Držiteľ pripojený do siete Internet v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.1 týchto OP.
4.2 Držiteľ získa prístup k Súboru údajov po zadaní Prihlasovacích údajov v príslušnom formulári nachádzajúcom sa na webovej stránke https://www.elounge.sk/cGyzOpnD4r/. Držiteľ tiež berie na vedomie, že aktuálne realizované Transakcie sa v Súbore údajov zobrazia do troch dní po ich vykonaní, v prípade Transakcii vykonaných mimo územia Slovenskej republiky najneskôr do jedného mesiaca od ich vykonania. Nezobrazenie Transakcie v Súbore údajov nemá žiaden vplyv na povinnosť Používateľa služby zaplatiť DC všetky Transakcie a iné platby v rozsahu a za podmienok uvedených vo VOP a ROP, najmä v bodoch 5.3 až 5.7 VOP.
4.3 Ak používa Držiteľ koncové zariadenie, ku ktorému majú prístup i ďalšie osoby, je povinný sa pri ukončení práce so sieťou WWW vždy odhlásiť a zaistiť tak, aby tretie osoby nemohli získať prístup k jeho Súboru údajov z uvedeného koncového zariadenia. DC nezodpovedá za prípadné škody vrátane porušenia práv Držiteľa, ku ktorým by došlo v dôsledku toho, že sa Používateľ služby neodhlásil zo služby eAccount podľa predchádzajúcej vety tohto bodu OP. Držiteľ zodpovedá za zachovanie utajenia Prihlasovacích údajov pred nepovolanými tretími osobami. DC nezodpovedá za prípadné škody vrátane porušenia práv Držiteľa, ku ktorým by došlo v dôsledku toho, že Držiteľ nezabránil úniku Prihlasovacích údajov  podľa predchádzajúcej vety tohto bodu OP eAccount.
4.4 Ak sa Držiteľ rozhodne ukončiť využívanie služby eAccount, môže požiadať DC o deaktiváciu služby. K deaktivácii príde aj pokiaľ Držiteľ požiadal o zrušenie Účtu v zmysle bodu 3.10.4 Podmienok eLounge.sk. DC v takomto prípade jeho prístup k službe eAccount deaktivuje za predpokladu, že je dohodnutý iný spôsob doručovania Výpisov. Prístup k službe eAccount Používateľovi služby tiež zaniká okamihom zániku oprávnenia používať Kartu a/alebo zánikom zmluvného vzťahu medzi ním a DC.

5. Spoločné ustanovenia

5.1 DC je oprávnený jednostranne zmeniť tieto OP z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom zmenu OP oznámi Držiteľovi v lehote nie kratšej ako 2 mesiace pred dňom, kedy zmena nadobudne účinnosť a to najmä prostredníctvom svoje internetovej stránky. Je nevyvrátiteľnou právnou domnienkou, že Držiteľ prijíma zmenu OP pokiaľ v lehote od oznámenia zmeny OP do dňa účinnosti zmeny OP, návrh na zmenu OP písomne neodmietne. V prípade, že v stanovenej lehote Držiteľ odmietne zmenu OP má právo požiadať o reaktiváciu služby eAccount a dohodnúť sa na inom spôsobe doručovania Výpisov. Aktuálne znenie OP je vždy na nahliadnutie v sídle spoločnosti DC a na internetovej stránke www.elounge.sk.
5.2 Právny vzťah medzi DC a Držiteľom sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.