Ochrana a zpracování osobních údajů

Verzia platná od 10.09.2021

Tento dokument obsahuje informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Diners Club CS, s.r.o. Dovoľte, aby sme Vás ubezpečili, že na ochrane Vašich osobných údajov nám veľmi záleží a pri ich spracúvaní striktne dodržiavame všetky povinnosti, ktoré nám právne predpisy ukladajú.

V tomto dokumente sa dočítate, na aké rôzne účely Vaše osobné údaje spracúvame, na akom právnom základe k ich spracúvaniu pristupujeme, ako aj na akú dobu ich uchovávame. Nájdete tu tiež informácie o Vašich právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Aby bol pre Vás tento dokument lepšie zrozumiteľný používame v ňom v prípade potreby tiež rovnaké pojmy ako v našich Všeobecných obchodných podmienkach pre vydávanie a používanie kreditných kariet Diners Club.

Dokument je rozdelený do kapitol a podkapitol tak, aby ste sa ľahko a rýchlo dostali k informáciám, ktoré Vás zaujímajú. Zároveň v ňom používame pre rovnaké kategórie informácií piktogramy, ktorých účelom je prispieť k tomu, aby sa Vám tento dokument lepšie čítal.

Osobitne tu nájdete informácie o týchto témach:

 

 

DINERS CLUB A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vám poskytujeme základné informácie o spracúvaní osobných údajov v našej spoločnosti. K jednotlivým relevantným informáciám pripájame tiež piktogramy, s ktorými budeme pre zjednodušenie pracovať v ďalších častiach tohto dokumentu.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, teda osobou, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov sme my, spoločnosť:

Diners Club CS, s.r.o.
Sídlo: Námestie slobody 11
811 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 757 086
Zápis v obchodnom registri Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 18227/B

V prípade ak by ste sa s nami chceli spojiť, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Zákaznícka linka 00421 2 577 89 444
Email: customer.service@dinersclub.sk
Poštová adresa: Diners Club CS, s.r.o.
P. O. Box 3
810 05 Bratislava 15
Slovenská republika
Osobne Počas pracovných dní od 09:00 do 17:00 na adrese:
Námestie slobody 11
811 06 Bratislave
Slovenská republika
OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak sa Vaše otázky týkajú spracúvania osobných údajov, odporúčame Vám kontaktovať priamo osobu zodpovednú za oblasť ochrany osobných údajov v našej spoločnosti.

Jej kontaktné údaje sú nasledovné:

Zodpovedná osoba Mgr. Peter Kružliak
Email: dpo@dinersclub.sk
Poštová adresa: Diners Club CS, s.r.o.
Mgr. Peter Kružliak
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov / Data Protection Officer
P. O. Box 3
810 05 Bratislava 15
Slovenská republika
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na niektorom z týchto 4 právnych základov:

Osobitný zákon Povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje nám v tomto prípade vyplýva z osobitného zákona a Vy ste nám povinný Vaše osobné údaje poskytnúť, inak s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu/poskytnúť Vám službu.
Príkladom je zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ale tiež zákon o spotrebiteľských úveroch, či účtovné predpisy.
Naša vzájomná zmluva Spracúvanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na uzavretie zmluvy a následne na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby, k poskytovaniu ktorých sme sa zmluvne zaviazali.
Váš súhlas V tomto prípade Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Vždy, keď je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Ak nám však súhlas v niektorých prípadoch neudelíte alebo ho dodatočne odvoláte, nebudeme Vám môcť žiaľ poskytnúť niektoré z našich služieb, kvôli ktorým potrebujeme Vaše osobné údaje.
Oprávnený záujem Spracúvanie v tomto prípade je nevyhnutné kvôli našim oprávnených záujmom.
Pred začatím spracúvania osobných údajov vždy starostlivo posudzujeme, či spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásah do Vašich práv.
Bližšie informácie o tomto posúdení Vám vždy poskytneme na vyžiadanie.
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje vždy spracúvame na konkrétny a vopred vymedzený účel a nikdy ich ďalej nespracúvame spôsobom, ktorý by nebol zlučiteľný s pôvodným účelom.

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ktorú možno na základe týchto údajov určiť priamo alebo nepriamo. To znamená, že údaje ako Vaše meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o platobnej karte, údaje o vykonaných transakciách sú Vašimi osobnými údajmi. V prípade spracovania za účelom plnenia našej zákonnej povinnosti je doba uchovávania osobných údajov určená príslušným právnym predpisom.

DOBA UCHOVANIA

V závislosti od účelu spracúvania Vašich osobných údajov a súvisiaceho právneho základu ich spracúvania uchovávame Vaše osobné údaje na rôzne dlhé časové obdobia. Pri jednotlivých operáciách popísaných nižšie sa vždy dočítate ako dlho sa Vaše osobné údaje uchovávajú. V prípade spracovania za účelom plnenia našej zákonnej povinnosti je doba uchovávania osobných údajov určená príslušným právnym predpisom.

TRETIE STRANY

Pri spracúvaní osobných údajov občas využívame tretie strany. Tieto tretie strany preverujeme, aby pri spracúvaní dodržiavali primeraný rozsah technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA
PLATOBNÉ SLUŽBY

Nakoľko naša spoločnosť je poskytovateľom platobných služieb, je primárnym dôvodom pre uzavretie vzájomného zmluvného vzťahu s Vami a získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov poskytovanie platobných služieb.

S účinnosťou od 13.07.2018 prichádza pri spracúvaní osobných údajov v spojitosti s poskytovaním platobných služieb k zásadnejšej zmene, na základe ktorej je na spracúvanie osobných údajov bezprostredne súvisiace s poskytovaním platobných služieb potrebný Váš výslovný súhlas.

Z tohto dôvodu sme v spoločnosti Diners Club upravili postupy tak, aby sme Vám poskytli možnosť udeliť tento súhlas, ktorého presná formulácia sa nachádza v bode 1.5. našich Všeobecných obchodných podmienok pre vydávanie a používanie platobných kariet Diners Club. Váš súhlas nám udeľujete

Musíme Vás upozorniť, že bez udelenia súhlasu Vám nebudeme môcť poskytovať platobné služby. Udelenie súhlasu môžete vždy odvolať, odvolanie súhlasu však bude mať za následok, že Vám nebudeme môcť poskytovať platobné služby a budeme nútení s Vami ukončiť zmluvu.

Prípadné neskoršie odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním a nemusí mať za následok, že ukončíme uchovávanie Vašich osobných údajov, keďže tieto osobné údaje môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Vaše osobné údaje pri uzatváraní zmluvy o vydaní karty niekedy získavame od tretích strán – finančných sprostredkovateľov, peňažných ústavov či od našich zmluvných partnerov v prípade zamestnaneckých programov alebo firemných kariet

Osobné údaje o realizovaných transakciách taktiež väčšinou získavame od tretích osôb, spravidla iných poskytovateľov platobných služieb, na ktorých zariadeniach ste konkrétnu transakciu vykonali.

  uzatváranie a vykonávanie obchodov pri vykonávaní platobných služieb

sprístupňovanie informácii o vykonaných platobných službách klientom (najmä prostredníctvom internetovej stránky eAccount)

prijímanie a vybavovanie reklamácii a iných žiadostí klientov v súvislosti s platobnými službami (aj prostredníctvom internetovej stránky mojdiners.sk a mojdiners.cz),

riešenie sporov z poskytovania našich platobných služieb voči klientom

zdokumentovanie našej činnosti kvôli výkonu dohľadu nad nami a nad našimi činnosťami, vrátane spracúvania štatistických a iných hlásení pre tieto účely

plnenie úloh a povinností podľa osobitných zákonov v súvislosti s  platobnými službami

§ Váš súhlas pri uzatváraní zmluvy o vydaní platobnej karty a pri jej samotnom vydaní

pri vykonávaní jednotlivých transakcii prostredníctvom platobnej karty

plnenie našej zákonnej povinnosti pri uchovávaní a sprístupňovaní údajov o poskytnutých platobných službách pre účely dohľadu

pri evidovaní platobných operácii v rámci účtovníctva spoločnosti

  bežné osobné údaje, ktoré získame od Vás na základe vyplnenej žiadosti a dokumentov s ňou súvisiacich alebo ktoré získame na základe transakcii vykonaných platobnou kartou alebo ktoré nám dodatočne oznámite v súvislosti so zmluvou  
  5 rokov odo dňa zániku zmluvy alebo vyhotovenia záznamu, ktorý sa vzťahuje na poskytovanie platobných služieb, pričom osobitné predpisy môžu stanoviť aj dlhšiu dobu

5 rokov v prípade záznamov v účtovníctve

 
  DC BANK AG a iní sprostredkovatelia, ktorých využívame pri poskytovaní platobných služieb

Národná banka Slovenska a iné príslušné orgány pri výkone dohľadu

 
DOPLNKOVÁ SLUŽBA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU

V prípade, ak Vám poskytujeme doplnkovú službu spotrebiteľského úveru, spracúvame Vaše osobné údaje aj z tohto dôvodu. Aj v prípade poskytovania spotrebiteľských úverov spracúvame Vaše osobné údaje na základe viacerých právnych základov.

V prípade niektorých právnych základov je poskytnutie a spracúvanie osobných údajov povinné. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov súvisiacich s posudzovaním schopnosti splácať spotrebiteľské úvery, kde na základe zákonnej povinnosti musíme poskytnúť Vaše osobné údaje do registra spotrebiteľských úverov a takisto z neho získavať osobné údaje týkajúce sa Vašich osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov je tiež nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností súvisiacich s poskytovaním a čerpaním spotrebiteľského úveru.

Ak v rámci žiadosti, ktorá predstavuje návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru, udelíte príslušný súhlas v spojitosti s preverovaním Vašej bonity spracúvame osobné údaje aj tým spôsobom, že ich poskytneme do Nebankového registra klientských informácii aj v rozsahu, v ktorom to nie je na základe zákona o spotrebiteľských úveroch povinné, prípadne budú aj vymenené medzi Nebankovým registrom klientských informácii a Spoločným registrom bankových informácii a my v tomto prípade pre účely hodnotenia Vašej bonity získame prístup aj do Spoločného registra bankových informácii. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov.

  posudzovanie schopnosti splácať spotrebiteľské úvery a hodnotenie Vašej bonity,

sprístupňovanie informácii o čerpaní spotrebiteľského úveru (najmä prostredníctvom internetovej stránky eAccount)

prijímanie a vybavovanie reklamácii a iných žiadostí klientov (aj prostredníctvom internetovej stránky mojdiners.sk a mojdiners.cz)

riešenie sporov z poskytovania spotrebiteľských úverov voči klientom

zdokumentovanie našej činnosti kvôli výkonu dohľadu nad nami a nad našimi činnosťami, vrátane spracúvania štatistických a iných hlásení

plnenie úloh a povinností podľa iných osobitných zákonov v súvislosti s poskytovaním spotrebiteľských úverov

§ plnenie našej zákonnej povinnosti pri poskytovaní Vašich osobných údajov do registra spotrebiteľských úverov a získavaní Vašich osobných údajov z registra spotrebiteľských úverov

pri vykonaní posúdenia schopnosti splácať spotrebiteľské úvery

pri uchovávaní a sprístupňovaní údajov o poskytnutých spotrebiteľských úveroch pre účely dohľadu

pri evidencii čerpania spotrebiteľských úverov v rámci účtovníctva spoločnosti

súhlas pri nepovinnom poskytovaní údajov do Nebankového registra klientských informácii a získavaní Vašich osobných údajov z neho

pri nepovinnej výmene údajov medzi Nebankovým registrom klientských informácii a Spoločným registrom bankových informácii a získavaní Vašich osobných údajov z nich

plnenie zmluvy v súvislosti so samotným  poskytnutím a čerpaním spotrebiteľských úverov.
  bežné osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás na základe vyplnenej žiadosti (návrhu na uzavretie zmluvy) a dokumentov s ňou súvisiacich alebo nám sú poskytnuté z Nebankového registra klientských informácii alebo ich získame v súvislosti s čerpaním Vášho spotrebiteľského úveru alebo nám ich dodatočne oznámite v súvislosti s touto zmluvou
  5 rokov odo dňa ukončenia zmluvy v prípade údajov, ktoré boli poskytnuté do registra spotrebiteľských úverov, a údajov uchovávaných našou spoločnosťou

5 rokov odo dňa ukončenia zmluvy alebo do odvolania súhlasu v prípade ostatných údajov uložených do Nebankového registra klientských informácii a Spoločného registra bankových informácii

5rokov v prípade záznamov v účtovníctve

  Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb prevádzkujúce Nebankový register klientských informácii a zabezpečujúce výmenu údajov so Spoločným registrom bankových informácii

DC BANK AG a iní sprostredkovatelia, ktorých využívame pri poskytovaní spotrebiteľských úverov

Národná Banka Slovenska a iné príslušné orgány pri výkone dohľadu

OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

Vzhľadom na charakter našej činnosti vo finančnom sektore musíme plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Spracovanie osobných údajov teda slúži na plnenie našich zákonných povinností a ich poskytnutie z Vašej strany na tento účel je povinné.

  zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov, fyzických osôb, ktoré sú orgánmi právnických osôb, a konečných užívateľov výhod

zisťovanie, preverovanie a odhaľovanie neobvyklých obchodných operácii

zdokumentovanie našej činnosti kvôli výkonu dohľadu nad nami a nad našimi činnosťami

§ plnenie našej zákonnej povinnosti pri vykonávaní identifikácie klientov a preverovaní neobvyklých obchodných operácii

pri uchovávaní a sprístupňovaní údajov pre účely dohľadu

  bežné osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás na základe vyplnenej žiadosti (návrhu na uzavretie zmluvy) a dokumentov s ňou súvisiacich, prípadne z externých zdrojov alebo ich na základe realizovaných transakcií alebo externých zdrojov získame počas trvania zmluvného vzťahu.
  5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, resp. 5 rokov od vykonania tohto obchodu, v prípade písomnej požiadavky finančnej spravodajskej jednotky aj dlhšie, maximálne však 10 rokov
  Finančná spravodajská jednotka a iné príslušné orgány pri výkone dohľadu
POISTENIE, CLUB REWARDS A INÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Súčasťou nášho zmluvného vzťahu je spravidla aj poskytovanie doplnkových služieb, ktorých rozsah závisí od typu Karty, ktorý využívate, prípadne od Vašich dodatočných požiadaviek.

Tieto doplnkové služby zahŕňajú bonusový program Club Rewards a môžu zahŕňať cestovné poistenie, účasť v bonusových programoch leteckých spoločností (Miles & More spoločnosti Austrian Airlines a OK Plus ČSA), golfové poistenie, či zabezpečenie vstupu do letiskových salónikov.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním doplnkových služieb je povinné, keďže bez ich spracúvania by sme nevedeli jednotlivé doplnkové služby poskytovať.

Nakoľko väčšinu doplnkových služieb realizujeme prostredníctvom dodávateľov alebo zmluvných partnerov, sprístupňujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám, prípadne ich v spojitosti s týmto účelom získavame od tretích strán.

  poskytovanie a zabezpečovanie doplnkových služieb pre klientov

prijímanie a vybavovanie reklamácii a iných požiadaviek klientov,

riešenie sporov z poskytovania doplnkových služieb voči klientom

plnenie úloh a povinností podľa osobitných zákonov v súvislosti s doplnkovými službami

§ plnenie zmluvnej povinnosti pri poskytovaní a zabezpečovaní poskytovania platobných služieb
plnenie našej zákonnej povinnosti pri sprístupňovaní údajov o poskytnutých doplnkových službách pre účely dohľadu

pri evidovaní poskytovania doplnkových služieb v rámci účtovníctva spoločnosti

  bežné osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás pred poskytovaním doplnkovej služby alebo ktoré získame v spojitosti s poskytovanou doplnkovou službou alebo ktoré nám dodatočne oznámite
  4 roky odo dňa zániku zmluvného vzťahu/poskytnutia doplnkovej služby

5 rokov v prípade účtovných záznamov

  Zmluvní partneri, ktorý zabezpečujú poskytovanie doplnkových služieb

Príslušné štátne orgány pri výkone dohľadu a kontrolnej činnosti

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK A INÝCH ZÁVÄZKOV, RIEŠENIE SPOROV

Spracúvanie podľa tohto bodu sa vzťahuje výlučne na situácie, keď neuhradíte voči našej spoločnosti pohľadávky riadne a včas a budeme nútení pristúpiť k ich vymáhaniu. Takisto podľa tohto bodu postupujeme v prípadoch riešenia iných sporov, či už by bol takýto spor iniciovaný z Vašej strany alebo nami.

  Kontaktovanie klientov za účelom úhrady otvorených pohľadávok

Uplatňovanie práv na súdoch alebo iných príslušných orgánoch a vymáhanie priznaných nárokov v exekučnom konaní

Obhajoba v konaniach vedených proti našej spoločnosti

§ Oprávnený záujem ochrana a domáhanie sa právnych nárokov našej spoločnosti a súvisiaca ochrana našich hospodárskych záujmov
    bežné osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás v súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy alebo poskytovaním doplnkovej služby, prípadne z externých zdrojov  
    10 rokov od právoplatného súdneho rozhodnutia / 1 rok od odpísania pohľadávky voči klientovi / 3 roky od vymoženia pohľadávky podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr  
    Právni poradcovia a inkasné spoločnosti

Príslušné orgány určené na riešenie sporov a vymáhanie pohľadávok

 
PRIAMY MARKETING, SPOTREBITEĽSKÉ SÚŤAŽE A ŠTATISTIKY

Údaje o tom, ako využívate naše platobné služby, ale aj doplnkové služby uchovávame aj za tým účelom, aby sme Vás vedeli informovať o nových ponukách, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé, prípadne aby sme zistili, či ste výhercom vo vyhlásenej spotrebiteľskej súťaži.

Listová marketingová komunikácia, ako aj elektronická marketingová komunikácia podobných služieb, ako Vám poskytujeme, formou newsletterov alebo inými elektronickými prostriedkami môže byť realizovaná aj na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti, kedy si vždy môžete uplatniť právo na namietnutie takejto komunikácie. Pokiaľ je Vám zasielaná marketingová komunikácia s Vašim súhlasom môžete taktiež tento súhlas hocikedy odvolať, pričom jeho odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

V prípade, ak spotrebiteľská súťaž vyžaduje Vašu aktívnu účasť, bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov s ňou súvisiacich Vám poskytneme pred ich získavaním.

Údaje získané v spojitosti s využívaním našich služieb využívame aj na účely vytvorenia štatistík a správ / reportov.

Účel

zasielanie marketingovej komunikácie bežnou poštou

posielanie newsletterov o našich službách a aktuálnych ponukách

realizovanie spotrebiteľských súťaží

vykonávanie štatistických operácii so získanými údajmi a ich spracúvanie do správ / reportov

§ Oprávnený záujem

Záujem našej spoločnosti aktívne propagovať poskytované služby, vrátane marketingovej komunikácie podobných tovarov a služieb elektronickými prostriedkami

Záujem našej spoločnosti evidovať a viesť štatistické ukazovatele o svojej činnosti, ako napr. o výkonnosti jednotlivých produktov, platobnej disciplíne klientov a podobne

Súhlas

v prípade zasielania marketingovej komunikácie elektronickými prostriedkami (napr. e-mail, SMS), ak jeho udelenie aktívne vyžadujeme.

  Vaše meno, priezvisko, príslušné kontaktné údaje
  Odvolanie súhlasu / namietnutie spracúvania v prípade priameho marketingu
  sprostredkovatelia, ktorých využívame pri zasielaní marketingovej komunikácie
COOKIES NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH PREVÁDZKOVANÝCH DC

Na našich internetových stránkach využívame nástroje, ktoré monitorujú navigáciu na stránkach, vykonávajú analýzy a slúžia na zobrazovanie cielenej reklamy. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v osobitnom dokumente, s ktorým sa môžete oboznámiť TU.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPROSTREDKOVATELIA

DC používa pri svojej činnosti služby dodávateľov, z ktorých niektorí sú v zmysle platnej legislatívy sprostredkovateľmi – spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene a na základe našich pokynov.

Medzi takýchto sprostredkovateľov patria:

DC BANK AG
Klientské a autorizačné informačné systémy
Lassallestraße 3, 1020 Viedeň, Rakúsko

www.dcbank.at

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
Archív papierovej dokumentácie
Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 232 734
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 25712/B. http://www.ironmountain.sk
MABORO, spol. s r.o.
Inkasná spoločnosť
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
IČO: 36 232 734
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 17448/B www.maboro.sk
ECOMAIL.CZ, s.r.o.
Zasielanie newsletterov
Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00
IČO: 027 629 43
www.ecomail.cz
SmartSelling a.s.
Zasielanie newsletterov (smartemailing.cz)
Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika
IČ: 29210372
www.smartemailing.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
NFOBIP LTD
Zasielanie SMS

86 Jermyn Street (5.poschodie), Londýn, Veľká Britániawww.infobip.com

SEAL IT Services, s.r.o.
Servis počítačových zariadení a sietí

Topoľová 4, 811 04 Bratislava
IČO: 35 880 872,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 31208/B
www.seal.sk

 
TRETIE STRANY

Tretími stranami sú osoby, ktorým sprístupňujeme alebo poskytujeme osobné údaje a ktoré tieto osobné údaje spracúvajú aj na vlastné účely:

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb Mlynské nivy 14, Twin City blok C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Register spotrebiteľských úverov a Nebankový register klientských informácii Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov
www.nbcb.sk/na-stiahnutie

Kategórie tretích strán:

OSTATNÍ PRÍJEMCOVIA

Ostatnými príjemcami sú tretie osoby, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom, ale nemajú oprávnenie aktívne spracúvať tieto osobné údaje. Tieto osoby sú súčasne viazané povinnosťou mlčanlivosti.

Medzi takéto osoby patria :

VNET a.s.
Prevádzkovateľ dátového centra
Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
IČO: 35 845 007
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3916/B
www.vnet.sk
Vývojári našich interných počítačových systémov
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
ÚVOD

Nasledujúca kapitola popisuje práva, ktoré Vám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou prináležia. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

AKO SI UPLATNIŤ VAŠE PRÁVA

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na dpo@dinersclub.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na našu korešpondenčnú adresu uvedenú v úvode tohto dokumentu.

Za účelom identifikácie prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, prípadne číslo karty. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Uvedené informácie od Vás požadujeme preto, aby sme overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

PRÁVO NA OPRAVU

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO NA „ZABUDNUTIE“)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Máte právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

PRÁVO NAMIETAŤ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu DC vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme DC.

Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Tiež máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto neplatí v prípade ak sa uplatňujú zákonné výnimky.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete TU.