V súvislosti s pandémiou COVID-19 chceme pomôcť aj my a preto od 1.5.2020 do konca roka znižujeme minimálnu splátku. Viac tu.

Inkaso

Podpísaním tohto formulára, splnomocňujete (A) Diners Club na posielanie platobných príkazov do Vašej banky na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho účtu a (B) Vašu banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho účtu v súlade s platobnými príkazmi od Diners Club. V rámci Vašich práv máte právo na refundáciu od Vašej banky podľa zmluvných podmienok v zmluve s Vašou bankou. Refundáciu si musíte vyžiadať do 8 týždňov so začiatkom odo dňa, kedy bola suma finančných prostriedkov odpísaná z Vášho účtu. Vyplňte, prosím, všetky údaje:

Mandát na inkaso SEPA

Platiteľ

Príjemca

Názov príjemcu: Diners Club CS, s.r.o.
CID - identifikátor príjemcu: SK39ZZZ70000000050
Adresa príjemcu: Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava, Slovenská republika

Typ platby

Opakujúca sa platba

Poverenie podpísané

Vaše práva ohľadne vyššie uvedeného poverenia sú vysvetlené vo vyhlásení, ktoré Vám môže poskytnúť Vaša banka.

Poznámka - nový mandát: V prípade, že Vám už bol vystavený výpis transakcií s inštrukciami na úhradu bankovým prevodom, je potrebné minimálnu úhradu alebo celkovú výšku čerpania uhradiť bankovým prevodom. Po doručení a spracovaní tejto zmeny Vám bude na nasledujúcom výpise transakcií oznámený dátum aj výška inkasa. Na predmetnom výpise Vám bude oznámená aj referencia mandátu (UMR).

Poznámka - zrušenie mandátu: V prípade, že rušíte mandát na inkaso v SEPA, nebude už realizované žiadne ďalšie inkaso, ani inkaso, ktoré Vám bolo avizované na poslednom výpise transakcií. Z toho dôvodu je potrebné zrealizovať úhradu bankovým prevodom.

Platnosť (do)*

Prostredníctvom tohto formulára si môžete nastaviť výšku inkasovanej čiastky k Vašej karte Diners Club. Inkasovaná môže byť čiastka:

- minimálnej úhrady / splátky (bezplatná služba)
- celkovej výšky čerpania (spoplatnená služba*)

Inkaso si žiadam realizovať v čiastke:

minimálnej úhrady  / splátky celkovej výšky čerpania

Poznámka: V prípade, že Vám už bola na výpise transakcií oznámená čiastka nasledujúceho inkasa, bude inkaso zrealizované v čiastke uvedenej na vystavenom výpise transakcií. Nové nastavenie výšky inkasovanej čiastky platí pre inkaso, ktoré Vám bude oznámené na nasledujúcom výpise transakcií po doručení a spracovaní tejto zmeny.

* od 1.7.2016 spoplatnená podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov

Platnosť (do)*