Inkaso

Podpísaním tohto formulára, splnomocňujete (A) Diners Club na posielanie platobných príkazov do Vašej banky na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho účtu a (B) Vašu banku na odpísanie sumy finančných prostriedkov z Vášho účtu v súlade s platobnými príkazmi od Diners Club. V rámci Vašich práv máte právo na refundáciu od Vašej banky podľa zmluvných podmienok v zmluve s Vašou bankou. Refundáciu si musíte vyžiadať do 8 týždňov so začiatkom odo dňa, kedy bola suma finančných prostriedkov odpísaná z Vášho účtu. Vyplňte, prosím, všetky údaje:

Mandát na inkaso SEPA

Platiteľ

Príjemca

Názov príjemcu: Diners Club CS, s.r.o.
CID - identifikátor príjemcu: SK39ZZZ70000000050
Adresa príjemcu: Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava, Slovenská republika

Typ platby

Opakujúca sa platba

Poverenie podpísané

Vaše práva ohľadne vyššie uvedeného poverenia sú vysvetlené vo vyhlásení, ktoré Vám môže poskytnúť Vaša banka.

Poznámka - nový mandát: V prípade, že Vám už bol vystavený výpis transakcií s inštrukciami na úhradu bankovým prevodom, je potrebné minimálnu úhradu alebo celkovú výšku čerpania uhradiť bankovým prevodom. Po doručení a spracovaní tejto zmeny Vám bude na nasledujúcom výpise transakcií oznámený dátum aj výška inkasa. Na predmetnom výpise Vám bude oznámená aj referencia mandátu (UMR).

Poznámka - zrušenie mandátu: V prípade, že rušíte mandát na inkaso v SEPA, nebude už realizované žiadne ďalšie inkaso, ani inkaso, ktoré Vám bolo avizované na poslednom výpise transakcií. Z toho dôvodu je potrebné zrealizovať úhradu bankovým prevodom.

Platnosť (do)*

Prostredníctvom tohto formulára si môžete nastaviť výšku inkasovanej čiastky k Vašej karte Diners Club. Inkasovaná môže byť čiastka:

- minimálnej úhrady / splátky (bezplatná služba)
- celkovej výšky čerpania (spoplatnená služba*)

Inkaso si žiadam realizovať v čiastke:

minimálnej úhrady  / splátky celkovej výšky čerpania

Poznámka: V prípade, že Vám už bola na výpise transakcií oznámená čiastka nasledujúceho inkasa, bude inkaso zrealizované v čiastke uvedenej na vystavenom výpise transakcií. Nové nastavenie výšky inkasovanej čiastky platí pre inkaso, ktoré Vám bude oznámené na nasledujúcom výpise transakcií po doručení a spracovaní tejto zmeny.

* od 1.7.2016 spoplatnená podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov

Platnosť (do)*